สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (2548)
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ (2548)
  ประชุมคณาจารย์และข้าราชการ (Staff)
  กองบรรณาธิการวารสารพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เน้นวิจัย)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โทควบเอก)
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  โครงการ "Cross Cultural Research"
  โครงการหลักสูตรการจัดการความขัดแย้ง
  IJBS
  ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลงานวิชาการ
  คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  ประชุมเพื่อติดตามผลงานวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเงินรายได้สถาบันฯ
  คณะกรรมการฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยพฤติดรรมศาสตร์
  พิจารณาผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ปรด. (แบบมีวิชาเรียน)
  พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หลักสูตร วท.ด. และ ปร.ด. (แบบมีวิชาเรียน)
  ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัย
  การประชุมคณะกรรมการวิชาการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
  ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยทุนสนับสนุนเงินรายได้สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปี 2555
  คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  คณะกรรมการวิชาการและวิจัย
  ประชุมคณะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  ประชุมคณะทำงานกลุ่มงานวิจัยพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพ (Health Behavior)
  คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
  คณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณ
  ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนและงบประมาณกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการวิชาการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  คณะกรรมการด้านการจัดการความรู้ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


July  2018
Su M Tu W Th F Sa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล