Announcement

สำนักคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์โฉมใหม่ เพื่อรองรับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการประชุมและวิธีดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป เข้าใช้งานได้ที่ http://emeeting.swu.ac.th

สำหรับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์เดิมนี้ ท่านสามารถเข้าปรับปรุงและสืบค้นข้อมูลการประชุมระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 ได้ตามปกติ

หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล โทร 1-7977


    Meeting : Executive

    Meeting : University
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย
  คณะอนุกรรมการบริหารเงินรายได้ คณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ วิทยาลัย (เงินวิจัย)
  คณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
  คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  คณะกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการ
  คณะกรรมการกองทุนสำนักหอสมุดกลางและกองทุนสำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการบริหารแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)
  คณะทำงานบริหารแผนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)
  คณะกรรมการส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
  คณะทำงานโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี
  คณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
  คณะทำงาน(ร่าง)ข้อกำหนดรายละเอียด ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
  คณะกรรมการอำนวยการการจัดหาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
  คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้เข้าร่วมประชุม)
  คณะทำงานวางแนวทางการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

    Meeting : Faculty / Institute
  คณะมนุษยศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์
  คณะสังคมศาสตร์
  คณะพลศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์
  คณะพยาบาลศาสตร์
  คณะแพทยศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะศิลปกรรมศาสตร์
  คณะทันตแพทยศาสตร์
  คณะเภสัชศาสตร์
  คณะสหเวชศาสตร์
  สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
  สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
  สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา
  ศูนย์บริการวิชาการ
  ศูนย์กีฬาฯ
  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
  ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์
  สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
  ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
  วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย
  ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางดนตรี
  ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน
  ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร
  ศูนย์สวัสดิการบุคลากร
  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
  ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป
  ศูนย์การประเมินผลและรับนิสิต
  ศูนย์สำนักพิมพ์ มศว
  ศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าต้นน้ำ นาแห้ว จังหวัดเลย
  ศูนย์ชุมชนและศิลปวัฒนธรรม ทุ่งดินดำ จังหวัดสุพรรณบุรี
  ศูนย์ครูและศิษย์เก่าสัมพันธ์บ้านไร่สามัคคี มศว จังหวัดน่าน
  ศูนย์ภาษา มศว
  ศูนย์นานาชาติศึกษา
  สำนักงานยุทธ์ศาสตร์
  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
  สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
  คณะเศรษฐศาสตร์
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
  สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
  สำนักหอสมุดกลาง
  สำนักคอมพิวเตอร์
  สำนักงานบริหารกิจการหอพัก
  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
  สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
  สถาบันวัฒนธรรมเชิงนิเวศ
  คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
  คณะกายภาพบำบัด
  คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
  วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
  คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
  คณะธรรมนิติศาสตร์
  วิทยาลัยสัมพันธภาพสากล
  สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
  หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย
  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  โรงพยาบาลชลประทาน
  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
  บัณฑิตวิทยาลัย

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ

 


July  2024
Su M Tu W Th F Sa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล