คณะวิทยาศาสตร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ
  ภาควิชาฟิสิกส์
  ภาควิชาชีววิทยา
  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
  ภาควิชาคณิตศาสตร์
  ประชุมผู้บริหาร
  ภาควิชาเคมี
  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ
  คณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
  คณะกรรมการบริหารงานสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดี ประจำปีการศึกษา 2554
  คณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
  คณะกรรมการโครงการทุนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2554
  คณะกรรมการบริหารงานสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ วาระพิเศษ
  ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์ 2557
  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการอำนวยการโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3
  คณะกรรมการอำนวยบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
  คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2557
  คณะกรรมการอำนวยการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารงานพัฒนาศักยภาพวิชาการและทักษะวิจัยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
  คณะอนุกรรมการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
  คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการวิเคราะห์งบประมาณ คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  คณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  คณะกรรมการประหยัดพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการความร่วมมือผลิตครูให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการสอนวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์
  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
  ประชุมการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 (โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์)
  คณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์
  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในโครงการความร่วมมือผลิตครูให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  คณะกรรมการสารสนเทศ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


September  2018
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล