สำนักคอมพิวเตอร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
  การประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการจัดการความรู้
  คณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักคอมพิวเตอร์
  คณะอนุกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน
  คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์
  คณะกรรมการดำเนินการโครงการเสวนาไอที
  คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส
  คณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้งบประมาณประจำปี
  คณะอนุกรรมการดำเนินการโครงการเสวนาไอที
  การประชุมบุคลากรฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
  คณะกรรมการบริหารคุณภาพ สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการความรุ้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  คณะทำงานโครงการ KM ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนะรรม สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานวิจัย
  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการพัสดุ สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการวิจัยสถาบัน สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์
  SWU Google Guide for GAFE
  คณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สำนักคอมพิวเตอร์
  โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง "ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC"
  โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  คณะทำงานประสานแผน ICT มศว
  คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา มศว ปี 2556
  คณะกรรมการประสานแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  คณะกรรมการโครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2
  คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการ
  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสาขาขาดแคลน
  คณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์
  การประชุมติดตามการดำเนินงานสารสนเทศ (MA)
  คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์
  คณะกรรมการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
  คณะกรรมการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)
  คณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักคอมพิวเตอร์
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน
  คณะกรรมการมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สำนักคอมพิวเตอร์

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


August  2019
Su M Tu W Th F Sa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล