คณะแพทยศาสตร์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  Meetings:คณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์การแพทย์ฯ
  คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการอำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ
  คณะกรรมการบริหารศูนย์การแพทย์ฯ
  คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา
  คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มศว
  คณะกรรมการการวิจัย
  คณะกรรมการบริหารภาควิชาพรีคลินิก
  คณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการดำเนินงานจรรยาบรรณวิชาชีพและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
  คณะกรรมการภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  คณะกรรมการภาควิชากุมารศาสตร์
  คณะกรรมการภาควิชาจักษุ โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา
  คณะกรรมการภาควิชาจิตเวชศาสตร์
  คณะกรรมการภาควิชาจุลชีววิทยา
  คณะกรรมการประจำภาควิชาชีวเคมี
  คณะกรรมการภาควิชานิติเวชศาสตร์
  คณะกรรมการภาควิชาพยาธิวิทยา
  คณะกรรมการภาควิชาเภสัชวิทยา
  คณะกรรมการภาควิชารังสีวิทยา
  คณะกรรมการภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
  คณะกรรมการภาควิชาวิสัญญีวิทยา
  คณะกรรมการภาควิชาศัลยศาสตร์
  คณะกรรมการภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
  คณะกรรมการภาควิชาสรีรวิทยา
  คณะกรรมการภาควิชาอายุรศาสตร์
  คณะกรรมการภาควิชาออร์โธปิดิกส์
  คณะกรรมการบริหารโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
  คณะกรรมการบริหารโครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง
  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาบังคับพืนฐานเฉพาะแพทย์
  คณะอนุกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาบังคับพืนฐานเฉพาะแพทย์
  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning : PBL)
  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรวบยอดพรีคลินิก
  คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พศก 201 (อ่านและเขียนร้อยแก้วภาษาอังกฤษ)
  คณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติการรวม (MDL)
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมน๊อตติ้งแฮม
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  คณะกรรมการรายวิชา พศก 701 ชีวจริยศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการรายวิชาสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการจัดทำคลังข้อสอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวภาพการแพทย์
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาอณูชีววิทยา
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาตจวิทยา
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวเวชศาสตร์
  คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต (พรีคลินิก)
  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สายวิชาการ ประจำปี 2550
  ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม 5 ส โซน A
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณคณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรอื่นๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยง
  คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ (สมัยวิสามัญ)
  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการยุทธศาสตร์วางแผนและพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพศูนย์การแพทย์ฯ
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงศูนย์การแพทย์ฯ
  คณะกรรมการบริหารทีมนำทางคลินิก
  คณะกรรมการบริหารทีมระบบงานสำคัญ
  คณะกรรมการประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  คณะกรรมการประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร)
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 Please enter your BuasriID

 Login
 Password
 

ระบบนี้สำหรับผู้บริหารและบุคลากร มศว เท่านั้น
Password ถือว่าเป็นกุญแจสู่ข้อมูลในระบบ โปรดอย่าส่งให้ผู้อื่นใช้
หลังจาก Login แล้ว หากเปิดทิ้งไว้นาน 20 นาที ท่านจะต้อง Login ใหม่
ท่านควรจะ Logout ทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว
หากมีคำถามเกี่ยวกับการ Login กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบ


 

 


September  2018
Su M Tu W Th F Sa
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
             
 Today

  ไม่พบข้อมูลในฐานข้อมูล